Skip to content

PROW 2014-2020

                                 

 

 

 

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. POPRAWA WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA I ROZWINIĘCIE SPRZEDAŻY HURTOWEJ MIĘSA Z DROBIU mająca na celu POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ WZROST WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE. WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

OPIS OPERACJI

• NAZWA OPERACJI

Realizacja operacji w ramach działalności gospodarczej objętej wsparciem, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) nr 46.32.Z – Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz nr 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – w zakresie uboju nie dotyczy działalności w zakresie nieobjętym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. Nr 98, poz. 630) której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.


• CEL OPERACJI

Poprawa warunków magazynowania i rozwiniecie sprzedaży hurtowej mięsa z drobiu.

• PLANOWANE EFEKTY OPERACJI

Realizowana przez Beneficjenta operacja prowadzi do osiągniecia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, tj. poprawy konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej 

– 
     Wprowadzenie nowych technologii, czyli automatyzację procesów przygotowania produktów 
         do sprzedaży w celu zwiększenia wydajność oraz obniżenia koszty sprzedaży.
–      Obniżenie kosztów przechowywania.
–      Uzyskanie wysokiej rentowności produktów przez zwiększanie wartości dodanej.
–      Osiągnięcie wysokiej rentowności zakładu.


• NAZWA DZIAŁANIA PROW 2014-2020, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANA JEST OPERACJA

 
Działanie: “Inwestycje w środki trwałe”.
Poddziałanie 4.2  “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Sprawdź też

POIR działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Wnioskodawca„MERDA” Zakład Przetwórstwa i Uboju Zwierząt Sp. z o.o. Program operacyjnyProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś Priorytetowa3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Nr NaboruPOIR.03.04.00-IP.03-00-001/20 Tytuł projektuDotacja na kapitał obrotowy Cel projektuCelem projektu
Czytaj dalej